Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom bij de algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) van Shadow Collectors. Lees ze aandachtig door voordat u uw bestelling plaatst. Voor het plaatsen van een bestelling kunt u bij vragen over deze algemene voorwaarden contact opnemen met shadowcollectors.com via info@shadowcollectors.com.

We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Wijzigingen zijn van toepassing op alle volgende ontvangen bestellingen. Elke keer dat u onze website gebruikt, een bestelling plaatst voor of door onze producten te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met en bent u wettelijk gebonden aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u het gebruik van de website te staken.

Artikel 1, Definities
De volgende definities zijn van toepassing op deze voorwaarden. Shadow Collectors: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en / of diensten op afstand aanbiedt aan consumenten als genoemd in artikel 2 van deze voorwaarden; Consument en / of klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand binnen een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en / of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; Website: of elke andere website waarmee we werken; Wachttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Dag: kalenderdag; Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en / of diensten, waarvan de levering en / of verwerving in de tijd is gespreid; Duurzame drager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/ of diensten, waarvan de levering en/ of afname in de tijd is gespreid; Duurzame drager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en / of diensten, waarvan de levering en / of afname in de tijd is gespreid; Duurzame drager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3, Gebruik website

Shadow Collectors verleent u hierbij een persoonlijke, herroepbare, beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de website uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik te gebruiken, die geen activiteiten omvat die verband houden met enige commerciële, ondernemers- of professionele activiteit, op voorwaarde dat u zich eraan houdt met de voorwaarden. Niettegenstaande het voorgaande, mag u eigendomskennisgevingen of labels niet wijzigen, vertalen, decompileren, er afgeleide werken van maken, kopiëren, distribueren, demonteren, uitzenden, verzenden, publiceren, verwijderen of wijzigen. spiegelen, inlijsten, exploiteren,

verhuren, leasen, private label, een zekerheidsbelang verlenen in, of anderszins de website gebruiken op een manier die hierin niet uitdrukkelijk is toegestaan.

Het kopen van een product via de website is alleen toegestaan ​​voor mensen met minimaal 18 jaar. Als u niet zo oud bent, neem dan contact op met uw ouder of voogd.

Artikel 4, Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Shadow Collectors en op elke overeenkomst op afstand die tussen Shadow Collectors en jou tot stand komt en alle andere overeenkomsten die tussen Shadow Collectors en jou tot stand komen, zowel online via de website als via een andere website waarmee we actief zijn, in winkels of via andere (online) verkoopkanalen.

Artikel 5, Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de klant duidelijk is welke rechten en plichten aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden. Dit omvat in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen; eventuele kosten van bezorging; de wijze waarop het contract tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is; de wijze van betaling, levering of uitvoering van het contract; de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn voor naleving van de prijs; de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend; indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, de wijze waarop deze voor de klant te raadplegen is; hoe de consument vóór het sluiten van de overeenkomst informatie kan verkrijgen over handelingen die hij niet wil, en hoe deze vóór het sluiten van de overeenkomst kan worden gecorrigeerd; alle andere talen dan het Nederlands waarin de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan de ondernemer onderworpen is en hoe de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

Artikel 6, De bestelling

Bestellingen die op de website worden geplaatst, zijn onderworpen aan strikte naleving van de hieronder beschreven procedures.

Selectie van producten: u kunt op elk moment producten aan uw selectie toevoegen door op “TOEVOEGEN AAN WINKELWAGEN” te klikken en uw online “winkelwagentje” met de geselecteerde producten vrijelijk te wijzigen, een aanvankelijk geselecteerd product te verwijderen, de bestelde hoeveelheden te wijzigen of een Product door te klikken op de corresponderende items die beschikbaar zijn gemaakt in de “Winkelwagen”.

Identificatie: Nadat u het/ de Product (en) heeft geselecteerd, gaat u naar “Afrekenen” om het bestelproces te starten.

Het is verplicht om de nominatieve informatie te verstrekken die tijdens een online verkoop is verzameld, aangezien deze informatie nodig is voor de verwerking en levering van bestellingen en voor het opstellen van facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk.

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van acceptatie en beschikbaarheid. Bij het plaatsen van een bestelling stemt u ermee in dat u ten minste 18 jaar oud bent, dat

alle gegevens die u ons verstrekt waar en nauwkeurig zijn, dat u een geautoriseerde gebruiker bent van de creditcard of betaalpas die is gebruikt om uw bestelling te plaatsen en dat er voldoende saldo is om de kosten van de producten te dekken.

Een ontvangstbevestiging van de bestelling wordt per e-mail naar de klant gestuurd. In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, aanvaardt de klant het gebruik van elektronische post voor de bevestiging van de inhoud van de bestelling door Shadow Collectors. We zullen uw gegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid. Door een bestelling te plaatsen of gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met onze opslag en verwerking van uw gegevens en bevestigt u dat de door u verstrekte gegevens juist en volledig zijn.

Mochten de Producten niet meer leverbaar zijn, ook niet nadat de bestelling is bevestigd, dan laten we je dat zo snel mogelijk weten. U kunt dan een ander Product bestellen via onze website of, indien u dat wenst, de bestelling annuleren. Betaalde betalingen worden gerestitueerd.

Shadow Collectors behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling niet te accepteren van een klant met wie er een geschil is over een eerdere bestelling, of als we redelijkerwijs aannemen dat je de voorwaarden hebt geschonden.

Zodra we uw kaartautorisatie voor uw bestelling hebben bevestigd en uw bestelling per e-mail hebben bevestigd, komt er een overeenkomst tussen ons tot stand.

 Artikel 7, De overeenkomst:

De overeenkomst komt tot stand onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5.

De ondernemer kan zich – conform wettelijke kaders – laten informeren over de mogelijkheid van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede over feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan. Van de overeenkomst op afstand. Indien dat onderzoek de handelaar goede gronden geeft om te weigeren de overeenkomst te sluiten, dan heeft hij het recht een bestelling of aanvraag af te wijzen of de uitvoering ervan aan bijzondere voorwaarden te verbinden,

De ondernemer zal aan de consument bij het product of dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument kan worden opgeslagen op een toegankelijke duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, en hoe dit te doen, of een duidelijke verklaring met betrekking tot de uitsluiting van het herroepingsrecht; c. informatie over bestaande service na verkoop en garanties. 

Artikel 8, Herroepingsrecht bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De klant heeft veertien (14) dagen vanaf de datum van ontvangst van het / de bestelde Product (en) om zijn / haar herroepingsrecht uit te oefenen. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product door of namens de consument is ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal alleen uitpakken voor zover dat nodig is om te bepalen of hij het product wil behouden. Indien hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle daarbij behorende onderdelen en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De consument is verantwoordelijk voor de retourzending van producten.

Artikelen die niet geretourneerd of onvolledig, geruïneerd, beschadigd, gedegradeerd, vervuild of in enige andere staat zijn teruggestuurd die redelijkerwijs zou suggereren dat ze zijn gebruikt of gedragen, worden niet terugbetaald of geruild en worden teruggestuurd naar de klant. 

Artikel 9, Kosten in geval van herroeping:
Indien een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden hem maximaal de kosten van terugzending in rekening gebracht. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, terugbetalen. De handelaar biedt restituties aan, maar biedt geen uitwisselingen aan. Wanneer de consument zijn producten wil ruilen voor andere producten, moet hij zijn goederen retourneren, om terugbetaling vragen en een nieuwe bestelling plaatsen.  

Artikel 10, De prijs:
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/ of diensten niet verhoogd, behoudens veranderingen in btw-tarieven. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten met variabele prijzen aanbieden, indien deze gebonden zijn aan schommelingen (op de financiële markt) waarop de ondernemer geen invloed heeft. Het aanbod dient rekening te houden met deze schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn inclusief btw.

Artikel 11, Conformiteit en garantie:

Wij geven op onze Producten een garantie van 6 maanden, gerekend vanaf de levering. Tegen breuken veroorzaakt door materiaal- of fabricagefouten die binnen 7 dagen na de datum van levering van de Producten worden gemeld, op voorwaarde dat we binnen 7 dagen na de ontdekking van dergelijke defecten op de hoogte worden gesteld.

Shadow Collectors heeft de keuze tussen reparatie of vervanging van het / de Product (en), tenzij een van deze keuzes resulteert in onevenredig hoge kosten voor ons. Als reparatie of vervanging van het product niet mogelijk is, kan de klant de betaalde prijs terugkrijgen en het product retourneren. Het retourneren, vervangen of vergoeden van het product wordt kosteloos voor de klant uitgevoerd.

Beschadigingen of verkleuringen van het materiaal worden beschouwd als een normaal gevolg van slijtage en vallen niet onder de garantie.

Artikel 12, Klachtenregeling:
Shadow Collectors voorziet in een klachtenprocedure, die voldoende bekendheid heeft gekregen, en behandelt een klacht conform deze klachtenregeling. Een consument die een gebrek heeft ontdekt, moet bij Shadow Collectors onverwijld een uitgebreide en duidelijk gespecificeerde klacht over de uitvoering van de overeenkomst indienen. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht naar verwachting een langere verwerkingstijd vraagt, zal de ondernemer binnen 14 dagen reageren met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten. Shadow Collectors kan de klant vragen om foto’s te maken van het beschadigde product en deze aan Shadow Collectors te bezorgen, voordat de klant wordt gevraagd om het product te verzenden.

Artikel 13, Aansprakelijkheid

Niets in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken met betrekking tot zaken waarvoor het voor ons onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten.

Shadow Collectors is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die een neveneffect zijn van het belangrijkste verlies of de schade, bijvoorbeeld gederfde winst of gemiste kans; of voor het niet leveren van de goederen of het niet voldoen aan een van onze andere verplichtingen onder deze Voorwaarden, wanneer een dergelijk gebrek te wijten is aan een gebeurtenis die redelijkerwijs buiten onze controle ligt (overmacht), waaronder, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, storm, oproer, onlusten, oorlog, nucleair ongeval en terroristische activiteiten.

Onze maximale aansprakelijkheid jegens u voor verlies of schade die ontstaat in verband met uw bestelling, is beperkt tot het Product zelf en de totale prijs van uw bestelling.

Artikel 14, Levering en uitvoering:

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Het is verplicht om de nominatieve informatie te verstrekken die tijdens een online verkoop is verzameld, aangezien deze informatie nodig is voor de verwerking en levering van bestellingen en voor het opstellen van facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk.

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van acceptatie en beschikbaarheid. Bij het plaatsen van een bestelling stemt u ermee in dat u ten minste 18 jaar oud bent, dat alle gegevens die u ons verstrekt waar en nauwkeurig zijn, dat u een geautoriseerde gebruiker bent van de creditcard of debetkaart die is gebruikt om uw bestelling te plaatsen en dat er voldoende saldo is. Om de kosten van de producten te dekken.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zoals omschreven in het vorige lid zal de ondernemer het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, aan de consument terugbetalen. Mocht het niet lukken om een ​​besteld product te leveren, dan zal de ondernemer trachten een vervangend artikel ter beschikking te stellen. Uiterlijk bij bezorging zal de ondernemer duidelijk en begrijpelijk aangeven dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzendingen worden aan de handelaar in rekening gebracht.

Artikel 15, betaling:

Shadow Collectors accepteert betalingen via creditcard en betaalpas & Ideal. De prijzen van Shadow Collectors worden weergegeven in Euro’s. De tarieven worden elke nacht opnieuw berekend. Let op: als u ervoor kiest om te betalen in een andere valuta dan uw eigen “lokale” valuta, kan uw creditcard-/ betaalkaartaanbieder u wisselkoerskosten in rekening brengen. Indien geen latere datum is afgesproken, dient de betaling van de producten en diensten te zijn voldaan voordat de consument de producten in ontvangst heeft genomen, tenzij anders is overeengekomen. De consument dient de goederen direct te betalen. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of meegedeelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Een ontvangstbevestiging van de bestelling wordt per e-mail naar de klant gestuurd. In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, aanvaardt de klant het gebruik van elektronische post voor de bevestiging van de inhoud van de bestelling door Shadow Collectors.

De ontvangstbevestiging bevat het bestelnummer, het totale bedrag van de bestelling, informatie met betrekking tot kosten en levertijd, kenmerken, hoeveelheid en prijs van de gekochte artikelen.

Zodra we uw kaartautorisatie voor uw bestelling hebben bevestigd en uw bestelling per e-mail hebben bevestigd, komt er een overeenkomst tussen ons tot stand.

Artikel 16, Intellectuele eigendomsrechten

Shadow Collectors bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de website, de inhoud ervan (inclusief – maar niet beperkt tot – tekst, ontwerp, lay-out, brochures, catalogusafbeeldingen, Instagram-berichten en video’s), de producten, de domeinnaam, handelsmerken en handelsnamen.

Elk gebruik van onze intellectuele eigendomsrechten, inclusief – maar niet beperkt tot – het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud, anders dan voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Shadow Collectors.

Wij zullen u aansprakelijk stellen voor alle veroorzaakte directe en indirecte schade wanneer u gebruik maakt van onze intellectuele eigendomsrechten zonder onze toestemming.

Artikel 17, Wet en jurisdictie
Op de Voorwaarden en de contractuele relaties tussen Shadow Collectors en u is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil wordt de exclusieve bevoegdheid toegekend aan de bevoegde Nederlandse rechter. We zijn niettemin vastbesloten om een ​​minnelijke oplossing te vinden voordat er gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Versie: 1 juli 2022

Translate »
Shopping Cart